Hayatın Anlamı ve Anlam Terapisi Yaklaşımı

İnsanlar yaşamlarında bir amaç ve anlama ihtiyaç duyarlar. İnsanın bu anlam arayışı engellendiğinde bir çatışma ortamı oluşur ve bu durum nevroza neden olabilir. Boşluk kavramı, çeşitli felsefi ve manevi geleneklerle de ilişkilidir, ancak bu bağlamların her birindeki anlamı, burada ele alınan potansiyel olarak olumsuz psikolojik durumdan farklıdır.

Öte yandan varoluşçuluk, anlamsızlığı ölüm gibi bir yaşam gerçeği olarak tanımlar. Kuram, insanları kendi hayatlarında anlam bulma yeteneğine sahip kişiler olarak görüyor ve Frankl'ın logoterapi ve ya hümanistik psikoterapi yaklaşımı gibi varoluşçu psikoterapi teknikleri, insanın iç bilgisini bulmasına ve bir anlam hissi kazanmasına yardımcı olabilir.

Anlam Terapisi
Boşluk duyguları bazen dayanılmaz hale gelebilir. İnsan hayatında her şeyin boş olduğu ve hayatın hiçbir anlamının olmadığına yönelik bir etki oluşturabilir.

Ancak logoterapi ve hümanistik-varoluşçu yaklaşım ile boşluk hissinin bir durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenerek bu süreçle baş etmede yardımcı olunabilir.

Danışmanlık sürecinde, bu hisleri aşmasına yardımcı olmak için aşağıdakileri gibi çeşitli şeyler yapabilir:

Duyguların depresyon gibi bir bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı değerlendirilir, yoksa bu duyguların nedenini keşfetmesine yardımcı olunur.
Bu hissi yaşayan kişiye, boşlukla başa çıkma stratejileri geliştirilir ve uygulamak için desteklenir.
Boşluğun oluşmasına neden olan geçmiş yaşantıların etkisini değiştirmek ve olumsuz düşünce süreçlerini engelleme stratejileri geliştirmeye yardımcı olunur.
Bir kişinin, boşluk hissine yol açan kişilerarası çatışmaların giderilmesinde destek sağlanır.
Bir bireyin kişisel ihtiyaçlarını ve hayattan beklentilerini daha iyi anlaması sağlanır.
Kişisel amaçlar geliştirilmesi ve hedeflere ulaşılmasında strateji geliştirilmesine destek olunur.

Güven, Gizlilik, Bilimsellik

Bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik tüm çalışmalarımızı bilimsel ilkeler çerçevesinde psikoloji biliminin bilgi birikimi, kuram ve yöntemlerine dayanarak hizmet vermekteyiz.